Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Det övergripande målet är att ta fram ett förslag på hur en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset kan utformas och planeras. Projektet kommer att arbeta med följande aktiviteter:

 • Identifiera samverkansparter
 • Identifiera roller, uppdrag samt ansvar mellan parterna.
 • Gemensamt arbeta fram verksamhetens organisationsstruktur och innehåll, mål och syfte.
 • Föreslå verksamhetens organisationsform och placering, ledning, ägandeskap och ansvar.
 • Ta fram förslag för långsiktig finansiering.
 • Allt arbete sker i samverkan och dialog med tornedalingar, kväner och lantalaiset. Arbetet ska ta hänsyn till andra satsningar och pågående utredningar vad gäller exempelvis Institutet för språk och folkminnes utredning om språkcentrum.

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset genomför detta projekt på uppdrag av kulturenheten vid Region Norrbotten.

Tidsperiod för genomförande: 20200901-20220831

Finansiärer: Statens Kulturråd och Region Norrbotten

Om du har tankar och idéer skicka dem till [email protected]

Projektledare: Maja Mella 070-582 40 74 [email protected]


 

Rajaton – Gränslös

MÅL:

Genom projektet kan vi skapa

 • ett nätverk för meänkieli och dess kultur med fokus på kunskapsöverföring mellan generationer
 • ett nätverk för företag där meänkieli synliggörs i verksamheten
 • fyra tematiska studiecirklar/workshops där minst två av meänkielis varieteter används
 • 48 skyltar/textiltryck på meänkieli för butiker, organisationer och föreningar
 • stärka det individuella lärandet genom kunskapsöverföring mellan generationer i samband med genomförandet av fyra tematiska studiecirklar/workshops
SYFTE:

Skapa ett långsiktigt lärande och synliggörande av meänkieli för att skapa en positiv attityd till språket

TIDSPERIOD FÖR GENOMFÖRANDE:

2019 01 11-2021 09 15

PROJEKTLEDARE:

Eva Kvist 073-735 40 91  [email protected]

FINANSIÄRER:

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Tornedalen 2020

 


 

Meänkielilyftet för högstadiet

Projektet berör framtagning av pedagogiskt material på meänkieli.

MÅLGRUPP – för vem görs materialet?

Materialet kommer att kunna användas som fortsättningskurs i meänkieli för elever i årskurs 6-9 men kan med fördel även användas till elever upp till och med gymnasiet. Materialet riktar sig till elever som har grundläggande kunskaper i meänkieli. Vissa övningar kommer också att utgöra repetitioner från tidigare studier i grundskolan.

SYFTE – varför behövs materialet?

Idag saknas undervisningsmaterial som riktar sig till elever på högstadiet. De hänvisas till läromedel som inte är relevanta för deras åldersgrupp, både sett ur innehåll och utformning/illustrationer. Annat material som finns i undervisningen för till exempel universitetsstuderande är ofta för svårt och på för hög nivå. Här finns alltså ett glapp där risken är att förlora en viktig länk i revitaliseringen av meänkieli eftersom undervisningsmaterial saknas. För att hålla elevernas språkintresse vid liv även i högre årskurser behövs material som känns nära elevernas vardag i mellanrummet mellan barn- och vuxenvärld. Vårt material kommer att ha en ungdomlig profil både sett ur innehåll och utformning. För att säkerställa det har projektet en referensgrupp på 5-6 elever i 14-16-årsåldern som ger projektet återkopplingar med jämna mellanrum under arbetets gång.

TIDSPERIOD FÖR GENOMFÖRANDE 

2019 01 01-2021 05 31

FINANSIÄR

Institutet för språk och folkminnen

PROJEKTLEDARE:

Mervi Erkheikki och Susanne Redebo