Björn Eklöv, Maja Mella, Bertil Isaksson, Tore Hjorth, Lennart Rohdin och Mona Mörtlund. Foto: Lasse Stenman

Här kommer vi att publicera texter som berör delar av förbundets historia och de människor som brutit ny väg. Idén till en jubileumsskrift har sitt ursprung i årskongressen 2009, skriften skulle belysa viktiga skeenden under de första trettio verksamhetsåren. Den ursprungliga tanken var även att trycka en jubileumsskrift, men svårigheten att få ekonomiskt stöd för tryckning medförde att förbundsstyrelsen 2017 fattade beslut att publicera artiklarna i skriften på webb. Statens Kulturråd har bidragit med ekonomiskt stöd i delar av arbetet. Det konkreta arbetet med artiklarna har skett under åren 2014-2015 av redaktionskommittén bestående av Henning Johansson, Lennart Rohdin, Lasse Stenman, Tore Hjorth och Maja Mella.

Innehållet är en viktig historisk del av det svenska kulturarvet.

Förbundsstyrelsen

Artiklar