Skriften är ytterligare ett bevis på att uppföljningsmyndigheterna för den nationella minoritetspolitiken bör bytas ut


Till: Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen i Stockholm. Sametinget

Kopia: Kulturdepartementet

Kungliga biblioteket, KB, har presenterat skriften ”Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken – Lagar, konventioner och minoritetspolitik”

Målgruppen är biblioteken i landet och materialet är faktagranskat av Länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget, enligt KB och artikel på minoritet.se

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, vill poängtera att det är värdefullt att nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk synliggörs för biblioteken i landet, skriften fyller ett behov. STR-T tycker däremot att det är ytterst anmärkningsvärt att det ingenstans i skriften står vilka de nationella minoriteterna är; det vill säga judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Däremot omnämns samer sammanlagt 23 gånger i skriften! Romer omnämns två gånger medan judar, sverigefinnar och tornedalingar inte omnämns alls!

STR-T kan under inga omständigheter acceptera att skriften sprids i dess nuvarande skick. Det är absurt och förkastligt att myndigheter med särskilt ansvar för nationella minoriteter osynliggör en del av grupperna till förmån för andra! Det är också ytterst anmärkningsvärt att uppföljningsmyndigheterna för statens minoritetspolitik, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, som faktagranskat materialet inte har bättre rutiner. STR-T ifrågasätter starkt uppföljningsmyndigheternas lämplighet. KB torde också ha reflekterat över innehållet i skriften då de 2019 överlämnat ”Demokratins skattkammare. Förslag till en nationell biblioteksstrategi” till regeringen. Förbundet noterar samma tendens även i denna strategi. De nationella minoriteterna klumpas ihop till en grupp medan samer kommuniceras! Detta osynliggörande är inte acceptabelt.

STR-T menar att skriften ”Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken – Lagar, konventioner och minoritetspolitik” är ett skolexempel på ett ogenomtänkt agerande där samtliga myndigheter bör reflektera över sitt bidrag i frågan. STR-T kräver att skriften revideras omgående och att Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget lämnar en skriftlig förklaring till hur detta har skett och vilka åtgärder respektive myndighet kommer att vidta för att det inte ska upprepas. STR-T vill ha en förklaring till hur den externa kommunikationen sker framledes så att samtliga grupper synliggörs för såhär vill inte vi ha det.

Det enda vi kräver är att ansvariga myndigheter informerar och agerar korrekt enligt gällande lagstiftning.

Pajala 2019-09-11

 

Kerstin Salomonsson, ordförande                         Maja Mella, verksamhetsledare