Den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset är och har alltid varit ett naturnära folk som utövat jakt, fiske, renskötsel och samlande av bär och örter så långt minnet räcker. Dessa beståndsdelar tillhör vårt kulturarv och våra traditioner. Dessvärre begränsades våra rättigheter och förutsättningar att bibehålla och utveckla vårt kulturarv och våra traditioner i och med utformningen av renbeteslagen i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Lagen tog inte hänsyn till vår befolkning. År 2021, påbörjades arbetet med att se över rennäringslagen och återigen är vår minoritet exkluderad.

 STR-T arbetar idag aktivt med att synliggöra vår kultur, vårt språk och vår historia. Frågan om rennäringslagen är angelägen och det handlar inte bara om renskötsel. Det handlar om markanvändning, historieskrivning och om mänskliga rättigheter. På denna sida kommer du att hitta information om arbetet. Länkar till handlingar och skrivelser som berör ämnet.

______________________________________________________________

Dialog om koncessionsrenskötseln

Renmarkskommitténs ordförande och sekretariat besökte koncessionssamebyar och STR-T i två separata möten i Överkalix den 30 oktober 2023. Sametingets utredning som pågår parallellt med renmarksutredningen, ska föreslå hur medlemskap, beslutsfattande och organisering av samebyar ska se ut. I direktiven inkluderas samtliga samebyar men Sametinget har uteslutit koncessionssamebyarna i  dialogen från start. Detta har lett till bland annat en JO-anmälan av myndigheten.  STR-T ser allvarligt på negligeringen av koncessionsrenskötseln i Sametingets utredning. Under mötet i Överkalix lyfte minoriteten fram sina åsikter gällande översynen av rennäringslagen. Från STR-T deltog styrelseledamot Bengt Niska, verksamhetsledare Eva Kvist och inbjuden sakkunnig Sven-Erik Bucht.

______________________________________________________________

Skarp kritik mot historieskrivningen i delbetänkandet (SOU 2023:46)

Renmarkskommitténs delbetänkande överlämnades till regeringen 7 september 2023. STR-T har via sin sakkunniga i kommittén lämnat ett yttrande innehållande skarp kritik mot den skeva historiebild som redovisas, avsaknaden av hänsynstagande av tornedalingar, kväner och lantalaisets kultur, historia och rättigheter. Kritik riktas också mot den negligerande hanteringen av den meänkielitalande minoritetsgruppen i arbetet trots tilläggsdirektiv. Även tre ledamöter, representerande de tre politiska  partierna M, KD och SD reserverade sig mot förslagen i delbetänkandet.

STR-T:s yttrande kan du läsa här: Särskilt yttrande av sakkunniga Eva Kvist (Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset)

Tre partier/parlamentariker (M, KD, SD) lämnade in en reservation till delbetänkandet. Den kan du läsa här: Reservation SOU 2023 4

Hela delbetänkandet kan du läsa här

______________________________________________________________

Hemställan om rimliga förutsättningar

Den 17 april 2023 lämnar STR-T in en hemställan om en tids frysning av kommittéarbetet till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Detta för att minoriteten ska ges rimliga förutsättningar att komma in i arbetet innan viktiga beslut fattas. Förbundets nominering till sakkunniggruppen är ett erkännande att minoriteten är starkt berörd i sakfrågan och behöver således få godtagbara förutsättningar att leverera den sakkunskap som förväntas och är nödvändig för att minoritetens aspekt ska kunna beaktas.

Hemställan STR-T tillfällig frysning av renmarksutredning 2023-04-17

______________________________________________________________

STR-T tar plats i renmarkskommitténs sakkunniggrupp

Verksamhetsledare STR-T Eva Kvist.

Den 23 mars 2023 blir verksamhetsledare Eva Kvist förordnad av landsbygdsminister Peter Kullgren att vara sakkunnig i Renmarkskommittén

 

(N 2021:02).

Förordnande i renmarkskommittén (N 2021:02)

 

______________________________________________________________

STR-T tackar nej till medverkan som expert
I januari 2023 får STR-T erbjudande om  medverkan i renmarkskommitténs expertgrupp. Förbundets arbetsgrupp i frågan beslutar att tacka NEJ då en plats i expertgruppen inte skulle innebära rättmätigt inflytande. STR-T vidhåller sin begäran om inkludering i kommitténs sakkunniggrupp. Expertgruppens inspel inhämtas av sekretariatet när kommittén så begär. Sakkunniggruppen deltar på de flesta sammanträden där också parlamentarikerna, beslutsfattarna, medverkar och har således betydligt mer inflytande i frågan.

Nomineringsbrev expert (N 2021:02)

Svar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet nomineringsbrev expertgrupp STR-T 20230127

______________________________________________________________

Särskild skrivelse till Europarådet

2022-11-18 lämnade förbundet in en särskild skrivelse till Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter gällande diskrimineringen och exkluderingen av den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset i renmarksfrågan. I januari 2023 träffade förbundet en delegation från kommittén i Pajala.

Till Europarådet, Svenska statens uteslutning av nationell minoritet 20221118

To the Council of Europe Discriminative treatment of Tornedalians20221118

______________________________________________________________

Utredningssekreterare på studiebesök 2022-09-19, 2022-09-20

Notfiske i Paittasjärvi under utredningssekreterarnas studiebesök.
Ripjakt med SK-LT i Vistasdalen. Magdalena Pucher på bild.

 

Holger Tornéus berättar om lantalaisets historia för utredningssekreterarna i renmarkskommitén.
Renmarkskommitténs utredningssekreterare fick delta på älgjakt med Hörnan Huhtakuusivaara jaktlag.

 

Renmarkskommitténs utredningssekreterare Maja Martinsson och Magdalena Pucher var på besök i Malmfälten och Tornedalen för att ta del av Tornedalingars, kväners och lantalaisets kultur. Besöket var ett initiativ från renmarkskommittén och organiserades av STR-T och SK-LT. Utredningssekreterarna fick uppleva notfiske i Paittasjärvi, ripjakt med fågelhund i Vistasdalen och älgjakt i Tornedalen.

______________________________________________________________

 

Terje Raattamaa, Inger Junkka, Rune Raattamaa, Mattias Karlsson, Sven Pounu och Eva Kvist.
Möte med renmarkskommittén i Stockholm.

 

Möte med renmarkskommitténs ledamöter och sakkunniggrupp 2022-09-15
Den 12 maj 2022 fick Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset inbjudan att träffa renmarkskommitténs ledamöter och sakkunniga i Riksdagshuset i Stockholm 15 september 2022. Detta välkomnades då förbundet under låg tid begärt att få träffa politiska makthavare för att redogöra sitt ställningstagande i frågan, ge sin syn på uteslutningen av minoriteten i utredningen och upplysa om de rättigheter folkgruppen har som regeringen förbiser i sitt handlande. Tillsammans med Svenska Kväner – Lantalaiset (SK-LT) gjorde STR-T sin framställan till renmarkskommittén. Organisationerna gav kommittén historisk bakgrund, förklarade begreppen och identifikationerna som minoriteten har, pekade på felaktigheter i Girjasdomen och risker med att ha den som utgångspunkt i aktuell utredning, tydliggjorde regeringens ansvar och förpliktelser genom ramkonventionen att främja de nationella minoriteternas kultur och traditioner och förklarade förbundets vilja och strävan i sakfrågan. De politiska ledamöerna och sakkunniga i kommittén fick möjlighet att ställa frågor. Ledamot Mathias Karlsson(M) riktade en fråga till sakkunniggruppen om det finns någon som har något att invända mot den information och historieskrivning som lagts fram. Inga invändningar framkom. Mötet pågick två i timmar. Delegationen som företrädde tornedalingar, kväner och lantalaiset bestod av  Inger Junkka(ordf STR-T), Terje Raattamaa(ordf SK-LT, vice ordf STR-T),  Rune Raattamaa(styrelseledamot SK-LT), Sven Pounu(sakkunnig) och Eva Kvist(verksamhetsledare STR-T).

______________________________________________________________

Tilläggsdirektiv som inkluderar Tornedalingar
20 juni 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till renmarkskommittén och om förlängd utredningstid för delbetänkandet. STR-T har arbetat för inkludering av den meänkielitalande minoriteten tornedalingar, kväner och lantaliset i kommittédirektiven och ser detta som ett steg i rätt riktning. Formuleringarna är dock inte i förbundets mening tillfredställande då man uttrycker att hänsyn ska tas till tornedlingarnas behov och inte till den nationella minoritetens rättigheter. STR-T uppfattar också att man i tilläggsdirektiven fortfarande likställer minoriteten tornedalingar med majoritetsbefolkningen utifrån formulering i direktiven. Detta innebär att man inte tar hänsyn till minoritetens särställning som nationell minoritet och det lagstadgade skydd som minoriteten har. Förbundet är också kritiska mot att man inte konsulterat minoriteten om utkastet till tilläggsdirektivet.
Tilläggsdirektiven hittar du här

______________________________________________________________


Möte med Näringsdepartementet 4 mars 2022

STR-T och SK-LT (Svenska Kväner – Lantalaiset) har sedan hösten skriftligen och muntligen begärt dialog med politiska makthavare i frågan gällande översynen av rennäringslagen. Denna begäran har ej hörsammats. Efter ny begäran har företrädare från riksförbundet och lokalföreningen blivit inbjudna till digitalt möte med tjänstemän på Närings- och Kulturdepartementet. Efter mötet blev STR-T ombedd att inlämna minnesanteckningar på det som framförts. Minnesanteckningarna beskriver delar av vår minoritets historia och nutid kopplade till sakfrågan, samt förbundets ställningstagande gällande den.

Minnesanteckningar möte med Näringsdepartementet 2022-03-04

______________________________________________________________

Möte med renmarkskommittén i Kiruna 8 februari 2022
STR-T och SK-LT träffade efter egen begäran renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson för andra gången, sekreterare Magdalena Pucher och sekreterare Maja Martinsson i Kiruna under kommitténs planerade besök i kommunen i februari. Från STR-T deltog ordförande Eva Kvist och
ledamot i arbetsutskottet Terje Raattamaa. Från SK-LT deltog ordförande Göran Johansson, styrelseledamot Rune Raattamaa och medlem Sven Pounu. Under mötet informerades organisationerna om kommitténs arbete och dialog om tidigare framlagd problematik ägde rum.

______________________________________________________________

Möte mellan STR-T och renmarkskommittén på Garnisonen i Stockholm 22 nov 2021.

Möte med renmarkskommittén i Stockholm 22 nov 2021
Efter begäran om dialog med den parlamentariska kommittén som arbetar med översynen av rennäringslagen, fick STR-T och SK-LT inbjudan till möte på Garnisonen i Stockholm. STR-T fick möjlighet att framhålla sitt ställningstagande i frågan, ställa frågor och svara på kommitténs frågor. Mötet varade i fyra timmar och vidarekontakt diskuterades. Inga löften om delaktighet i kommittén utlovades.

 

______________________________________________________________

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan
Den 22 oktober 2021 lämnade Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, tillsammans med Svenska Kväner Lantalaiset in ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan angående förbundets ställningstagande i frågan om översynen av renskötsellagen.

Öppet brev Svenska statens utfrysning av nationell minoritet i modern tid 20211022

______________________________________________________________

Svar från Näringsdepartementet 9 juni 2021
Svaret från Näringsdepartementet och enhetschef Sara Colliander var att det är många som berörs och önskar plats i kommittén. Näringsdepartementet trycker på vikten av att göra kommittén så effektiv och operativ som möjligt istället för inkludering av de grupper som starkt berörs av frågan. I brevet finns även en klar antydan till att vår minoritet inte berörs direkt av utredningen, vilket förbundet inte kan tolka som annat än okunskap om vår minoritets historia och nutid, alternativt medveten negligering. Tornedalingar, kväner och lantalaiset hänvisas till att skicka in inspel från åskådarbänken till en utredning vars resultat är av avgörande karaktär för att minoriteten ska ha förutsättningar att kunna bibehålla och utveckla viktiga beståndsdelar i vårt kulturarv, våra traditioner och levnadssätt i de områden vi och våra förfäder levt och verkat.
Svar från Näringsdepartementet – Nekan till deltagande i utredning om ny renskötsellag 20210609

Avgående statsråd Ibrahim Baylan. Näringsdepartementet.

 

Skrivelse till Näringsdepartementet 1 juni 2021
I juni 2021 lämnade förbundet in skrivelse till Näringsdepartementet angående uteslutning av vår minoritet i utredningen om rennäringslagen.
Skrivelse – Nekan till deltagande i utredning om ny renskötsellagstiftning 20210601

______________________________________________________________

Skydd för nationella minoriteter
Tornedalingar, kväner och lantalaiset omfattas av visst skydd som nationell minoritet. 1995 har Sverige ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. I och med detta har man åtagit sig skyldigheter gentemot de nationella

minoriteterna. Det som nu sker, genom exkludering av vår minoritet i kommittédirektiven för översynen av rennäringslagen, är ett brott mot SÖ2000:2 (Sveriges Internationella Överenskommelser)
Del II, artikel 5.
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter