Nuläge inom Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset


Vid årskongressen 24 april fick inte tidigare arbetsutskott fortsatt förtroende av förbundets högsta beslutande organ, årskongressen. Då felaktiga och vilseledande uppgifter florerat både externt och internt inom förbundet den senaste tiden, så finns det ett behov av att kommunicera ut korrekt information.

Bakomliggande orsak till oenigheterna
Tidigare arbetsutskott har brustit i sin roll som arbetsgivare bland annat genom att ha brutit mot kollektivavtal. Nyckelpersoner i ledningen genomförde även förändringar i delegationsordningen på eget bevåg, utan förankring i förbundsstyrelsen. Det har också väckts misstanke om kränkande särbehandling. Enskilda styrelseledamöter och även personer som har eller har haft koppling till förbundet på ett eller annat sätt, vittnar om ett tidigare auktoritärt ledarskap. Kommunikationen mellan högsta ledning och styrelseledamöter har inte varit transparent. Kommunikationen mellan högsta ledning och kanslipersonal har varit till stora delar bristfällig.
– Det här ser den nya styrelsen mycket allvarligt på. Vi vill i nuvarande arbete verka för ett gott och demokratiskt styre där Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats, säger nyvald ordförande Eva Kvist.

Följder och konsekvenser av det felaktiga agerandet
I och med det anmärkningsvärda agerandet från nyckelpersoner i dåvarande ledning sade både verksamhetsledare Maja Mella och ekonom Juliana Bergman upp sina tjänster inom förbundet en tid innan årskongressen ägde rum. Detta innebär en stor förlust för förbundet vad gäller bred kompetens, mångårig erfarenhet och kunnighet inom kultur, språk, verksamhetsledning och ekonomi. Ett förslag från verksamhetsledaren om överlämning hörsammades inte av dåvarande överordnad. Det felaktiga agerandet är en uppenbarlig grundorsak till medlemsreaktionerna som ledde till att några nyckelpersoner i styrelsen inte fick årsmötets fortsatta förtroende.

Årskongressens genomförande
Årskongressen 2021 genomfördes på samma vis som 2020. Båda sammankomsterna var digitala och samma rösträkningssystem tillämpades. Kallelserna gick ut på samma sätt, dåvarande förbundsstyrelse och ordförande kallade till årskongressen och kansliet skickade kallelsen. Valberedningen lade fram sina förslag och medlemmar lyfte fram andra förslag under årskongressen 2021. Efter röstning under årskongressen 2021 fick samtliga i arbetsutskottet inte fortsatt förtroende.

Så arbetar den nya styrelsen
Den nya styrelsen har tagit sin arbetsgivarroll på allvar och arbetar aktivt med dialog och kommunikation i alla led. Ett första personalmöte med styrelsen är genomfört och även enskilda samtal mellan arbetstagare och arbetsutskott har ägt rum. Dialogmöte med samtliga lokalföreningar planeras.

Rekrytering av kanslipersonal
Styrelsen arbetar nu intensivt med nyrekrytering av personal. Detta sker genom att man tittar på en kortsiktig lösning parallellt med en långsiktig lösning. På det operativa planet sker nu en överlämning av verksamhetsledarens uppgifter till nuvarande ordförande Eva Kvist, som enligt styrelsebeslut tillträder som arbetande ordförande på 60% 2021-06-08. Detta ses som en temporär lösning fram tills ny verksamhetsledare är på plats.

Verksamhetsledaren Maja Mella har avslutat sin anställning 2021-05-23 men finns delvis kvar under en överlämningsperiod på viss procentsats och delvis genom tillgänglighet vid behov en längre tid framöver. Detta är genomförbart tack vare gott samarbete med Föreningen Norden Norrbotten.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla jag samarbetat med och haft kontakt med under dessa tretton år och önskar förbundsstyrelsen varmt lycka till i det framtida arbetet, säger Maja Mella.
Annonsering av ny verksamhetsledare ligger ute fram till 30 juni och flertalet ansökningar har inkommit, något förbundet ser mycket positivt på.

Ekonom Juliana Bergman övergår till timanställning för en tid framöver men önskar minskade arbetsåtaganden i framtiden på grund av hög arbetsbelastning. Administratör Johanna Hjärtström har i samband med årskongressen sagt upp sig. Hon har blivit erbjuden fortsatt tjänstgöring men valt att gå vidare till andra utmaningar. Arbetsutskottet tittar för närvarande på olika lösningar på bemanning som inkluderar ekonomiska och administrativa uppgifter.  

Fortskridande arbete
Arbetet med minoritetsfrågor fortsätter i normal takt med prioritering av de mest akuta. Förbundet har bland annat berett och skickat in remissvar och yttranden rörande skogsutredningens betänkande, parlamentarisk kommitté för översyn av rennäringslag, särskilt yttrande om föreslagna prioriteringar gällande Sannings- och försoningskommissionens uppdrag.

Samråd med Länsstyrelsen i Stockholm, Forum för levande historia, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Television har ägt rum. Ett mindre antal samråd är inbokade under sommaren och några är flyttade till hösten.

Styrelsen planerar dialogmöte med lokalföreningarna i närtid och avser fortsättningsvis arbeta för att stärka kommunikationen och samarbetet mellan riksförbund och lokalföreningar.

Projekten, ägda av förbundet, fortlöper i vanlig ordning. Vad gäller Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset har STR-T och Föreningen Norden kommit överens med Region Norrbotten om att projektägarskapet överlåts till Föreningen Norden.

Förbundsstyrelsen ser också fram emot att fira förbundet 40 år och tornedalingarnas dag den 15 juli i samarbete med sannings- och försoningskommissionen och lanseringen av utställningen Kotimatka.
-Det finns så mycket positivt som hänt minoriteten tack vare goda krafter som samarbetat under dessa 40 år. Idag finns ett stort intresse för språket och kulturen även bland den yngre generationen. Det måste vi värna om och fortsätta arbeta hårt med hjärtat på rätt ställe för förbundet och medlemmarna, avslutar Eva Kvist.

Vid frågor och funderingar, välkomna att kontakta undertecknade.

Eva Kvist, förbundsordförande, 073 735 40 91
Tore Hjorth, vice förbundsordförande, 070 335 77 88