Begäran om samråd med statsrådet Anna Ekström


Vi, företrädare för de nationella minoritetsspråken meänkieli och finska, begär samråd med statsrådet Anna Ekström eftersom vi är ytterst bekymrade över handlingsförlamningen och det assimilatoriska synsättet inom utbildning.

 

För fyra år sedan framförde vi förslag till lösningar till de utmaningar som vi står inför. Dessa förslag framfördes till tidigare statsrådet Gustav Fridolin, se bilaga 1, 2 och 3. Idag kan vi konstatera att utmaningarna kvarstår, nedan en kort sammanfattning:

  • Brister i modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk är inte åtgärdade.
  • Lärarutbildning och lärarfortbildning motsvarar inte rådande behov.
  • Det behövs en kraftfullare samordning och myndighetsstyrning inom utbildning.
  • För närvarande existerar knappt tvåspråkig undervisning.
  • Kunskapen om nationella minoriteter är fortfarande låg hos majoritetsbefolkningen.
  • Det saknas en utbildningsstrategi för minoritetsspråken.

 

Sedan samrådet 2015 har ytterligare kritik från Europarådet rörande utbildning lämnats.  Den svenska utbildningsmodellen för nationella minoritetsspråk har därmed kritiserats nio gånger av Europarådet. Vid uppföljningsseminariet med Europarådet i november 2018 uttryckte rådets experter stor oro för den svenska utbildningssituationen.

 

Den 15 november 2017 överlämnades betänkandet ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering” (SOU 2017:91). Vi anser att betänkandet har haft en osedvanligt lång beredningstid, två år. Vi vill ha besked om regeringen kommer att hantera betänkandet i dess helhet eller i delar och vilken tidsplan regeringen har i frågan? Om regeringen av någon anledning inte avser att gå vidare med förslaget, vad är då plan B?

 

Vi noterar att statsminister Stefan Löfvén lyft fram de nationella minoriteternas rättigheter i sin regeringsförklaring och finner det anmärkningsvärt att inga omfattande åtgärder genomförts för att stärka undervisningen i meänkieli och finska sedan samrådet med Gustav Fridolin 2015. Det är djupt oroande att en regering som så klart och tydligt uttalat sitt ställningstagande för att värna och stärka minoritetsrättigheter inte förmår prioritera och leverera åtgärder som stärker meänkieli och finska inom skolområdet. Denna gång går det inte att lägga skulden på någon annan regering för att det inte genomförts några insatser eftersom den sittande regeringen är densamma som 2015.

Vi finner det angeläget att hitta lösningar och vill att det snarast genomförs ett samrådsmöte där vi kan presentera förslag som kan genomföras under innevarande mandatperiod.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Hanna Aili, ordförande, Met Nuoret

Kerstin Salomonsson, ordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Ella Turta, ordförande, Sverigefinska ungdomsförbundet

Sinikka Lindqvist, presidiemedlem, Sverigefinländarnas delegation

Pirkko Karjalainen, ordförande, Sverigefinska riksförbundet

Pirkko Sinkkonen, ordförande, Finska Pensionärernas riksförbund

 

Här hittar du samtliga dokument som skickats till statsrådet Anna Ekström.

Begäran om samråd med statsrådet Anna Ekström

1. Begäran om samråd med statsrådet Fridolin 150211

2. Prioriterade områden inom utbildning 151125

3. Synpunkter med anledning av aviserad minoritetspolitisk översyn 160511