PRESSMEDDELANDE: Regeringen bjuder in med armbågen


Bild från möte med renmarkskommitténs ledamöter och sakkunniggrupp i september 2022. Foto: Terje Raattamaa

Den 10 januari emottog STR-T mejl från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet med nomineringsinbjudan till renmarksutredningens expertgrupp. STR-T har arbetat under hela utredningens gång, 1,5 år, med att rättmätigt inkluderas i såväl kommittédirektiv som i kommittéarbetet. Den nationella minoriteten tornedalingar kväner och lantalaiset har stark historisk och kulturell koppling till sakfrågan som behandlas i renmarksutredningen men har i strid mot ramkonventionen om skydd för nationella minoriteten hållits utanför detta arbete.

Den meänkielitalande minoriteten är starkt berörd av sakfrågan och besitter viktig kompetens och sakkunskap inom området. Rennäringslagens utformning påverkar minoritetens förutsättningar att bibehålla och utveckla sin kultur och sina traditioner. En översyn av rennäringslagen berör markanvändning så som jakt, fiske, skogsbruk, renskötsel mm. Inbjudan att delta endast i expertgruppen ger inte minoriteten det inflytande och påverkansmöjlighet som är av betydelse för att minoritetens behov och rättigheter ska kunna tas i beaktande. Expertgruppen är till för att ge kommittén inspel när kommittén så begär. Regeringens agerande är en förminskning av den meänkielitalande minoritetens kultur, historia och våra rättigheter.

Även i utredningens kommittédirektiv En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske Dir. 2021:35 är Tornedalingar, kväner och lantalaiset exkluderade från start. Ett tilläggsdirektiv klargör att hänsyn ska tas till tornedalingarnas behov Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén (N 2021:02). Fortfarande blundar regeringen för den den meänkielitalande folkgruppens rättigheter som erkänd nationell minoritet.  Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset har lämnat in svar där förbundet begär rättmätig medverkan genom plats i sakkunniggruppen. Se länkar nedan.

Nomineringsbrev från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 20230110

Svar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet nomineringsbrev expertgrupp STR-T 20230127

En ny renskötsellagstiftning – Det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske dir. 2021:35

Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén (N 2021:02)

Mediakontakt:

Terje Raattamaa, vice ordförande STR-T
072 507 77 99

Eva Kvist, verksamhetsledare, sammankallande i förbundets arbetsgrupp om renmarksfrågan
073 735 40 91

Länk till Information om brev till Europarådet inlämnad 18 november 2022:

Pressmeddelande – Europarådet informerad om statens diskriminerande behandling av tornedalingar, kväner och lantalaiset